ภาษาไทย English
  www.ITBSLOGISTICS.com
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

บรรยายพิเศษที่...จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

สถาบัน ITBS ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สิริอร เศรษฐมานิต อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เชิญวิทยากรไปบรรยายพิเศษในชั่วโมงเรียนให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ปี 3 และปี 4 ในหัวข้อ  "บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของธุรกิจผู้รับจัดการขนส่ง"  เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยตรง

ภาพบรรยากาศ

 
     
  วันที่ประกาศ : 06/11/2008 -  
<< ข่าวทั้งหมด     
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800