ภาษาไทย English
  www.ITBSLOGISTICS.com
อ่านต่อ >>

อีเมลล์ :Thai International Freight Forwarders Association


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

ปัจจุบัน  ITBS ได้เปลี่ยน website  เป็น www.ITBSLOGISTICS.com  


ปัจจุบันธุรกิจโลจิสติกส์ เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการนำเข้าส่งออกของประเทศไทย ประชากรในประเทศและทั่วโลกที่ยังมีการอุปโภคบริโภค  จึงทำให้เกิดการนำเข้าและส่งออก      ดังนั้นในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรมสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จได้นั้น คือ  Logistics Service Provider นั่นเอง

ITBS จึงเปิดอบรมหลักสูตรโลจิสติกส์ระยะสั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความรู้ในเชิงปฏิบัติและนำไปใช้ได้จริง    และประกอบกับผู้ประกอบการมีความต้องการบุคลากร  ที่มีความรู้ความสามารถที่พร้อมใช้งานได้    

ปัจจุบัน ITBS เปิดอบรมมาเข้าสู่ปีที่ 20  มีผู้ผ่านการอบรม มากกว่า 10,000 คน  ได้เข้ามาทำงานในสายอาชีพการค้าและการขนส่ง   โดยหลักสูตรภาคปกติสำหรับคนที่ว่างงาน ITBS มีการจัดหางานด้านโลจิสติกส์และได้งานไม่ต่ำกว่า 93% และปัจจุบันนี้ ยังมีความความต้องการแรงงานด้านโลจิสติกส์สูงมาก  ท่านใดที่สนใจและอยากรู้เกี่ยวกับธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ท่านสามารถเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับท่านได้ใน ITBS

TIFFA Group & ITBS : The Grand Opening Cenemony พิธีเปิดที่ทำการแห่งใหม่ของ TIFFA Group & ITBS (23 มิ.ย.58)
“ กิจกรรมดำน้ำและปลูกปะการังชายฝั่ง ” โดย… ชมรมศิษย์เก่า สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ITBS ครั้งที่ 10 โดย… ชมรมศิษย์เก่า ITBS (ITBS Alumni) “ กิจกรรมดำน้ำและปลูกปะการังชายฝั่ง ”
ภาพประทับใจหลักสูตร Maritime Transport Of Dangerous Goods รุ่น 25 อบรมวันที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 - 17.00 น. ผู้อบรมสามารถนำประกาศนียบัตร TIFFA/ITBS เพื่อรับรองความรู้ตามที่ IMDG Code กำหนด เนื้อหาหลักสูตรครบตามประกาศของ IMO เริ่มใช้ 1 ม.ค. 53(21/03/2014) - (22/03/2014)
อ่านต่อ >>
 
หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ(อบรมภาคทฤษฎี 240 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 240 ชั่วโมง)
อ่านต่อ >>
 
Created by Asia IT Solution Copyright 2007 © ITBSTHAI.COM All rights reserved. Tel. (662) 018-2800